O nás

Domov pro seniory Koniklecová, je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brnem za účelem poskytování pobytových sociálních služeb seniorům v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Organizace poskytuje pobytovou sociální službu "domov pro seniory".
 
Domov se nachází v klidné lokalitě sídliště na Kamenném vrchu, v blízkosti městské hromadné dopravy. Nedaleko se nachází nákupní středisko, lékárna a pošta, před vchodem do domova je parkoviště. Budova byla postavena v roce 1992, provoz byl zahájen 22. března 1993.

Kapacita zařízení je 70 lůžek, umístěných v 50 obytných jednotkách, z toho je 35 jednopokojových a 15 dvoupokojových.
Součástí všech obytných jednotek je předsíň, lodžie, kuchyňská linka a dále WC a koupelna.

O nás
 

Poslání

Posláním Domova pro seniory Koniklecová je poskytnout podporu a pomoc, která umožní seniorům  prožít  důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří v příjemném prostředí. Služba je založena na individuálním přístupu, respektuje svobodnou volbu uživatelů sociální služby, podporuje je v co nejdelším udržení stávající soběstačnosti a v zachování přirozených sociálních vazeb. 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané v nepříznivé sociální situaci v seniorském věku (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Seniorům, trpícím stařeckou demencí, lze službu poskytnout pouze v případě, že jejich zdravotní stav nevyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem. Poskytnutí služby těmto seniorům zároveň vždy záleží na individuálním posouzení zdravotního stavu, které je provedeno na základě vyjádření odborného lékaře.

Službu nelze poskytnout občanům:

 • kteří ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči,
 • kteří trpí akutní infekční chorobou,
 • jejichž chování by v důsledku duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití s ostatními uživateli,
 • jejichž chování by z důvodu nadměrného požívání alkoholických nápojů a návykových látek závažným způsobem (agresivní chování apod.) narušovalo soužití            s ostatními uživateli,
 • kteří jsou prakticky nevidomí nebo neslyšící,
 • kteří chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých, přičemž se neocitli                 v sociálně nepříznivé situaci.

Cíle služby

 • uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života
 • uživatelé, kteří si za podpory poskytované sociální služby zachovávají s ohledem na svůj zdravotní stav co největší míru soběstačnosti
 • uživatelé se v prostředí domova cítí bezpečně
 • uživatelé za podpory poskytované sociální služby prožívají aktivní život
 • uživatelé udržují kontakty s blízkými osobami a vnějším okolím
 • mezi uživateli navzájem a mezi uživateli a personálem fungují kvalitní mezilidské vztahy

Koncepční cíle

Koncepční a rozvojové cíle jsou zpracovány v samostatném dokumentu, který je 1x ročně hodnocen a jsou do něj zapracovány aktuální požadavky v souvislosti s poskytovanou službou.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Při poskytování služby je dbáno na princip rovnosti - uživatel a zaměstnanci DS jsou chápáni jako navzájem si rovné lidské bytosti. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, náboženství, rasy, národnosti, společenského postavení, politické příslušnosti     a sexuální orientace.
 • Při poskytování služby je dbáno na zachovávání lidské důstojnosti uživatelů služeb - poskytovatel jedná s uživateli služby tak, aby při poskytování sociální služby nebyla ohrožena lidská důstojnost.
 • Při poskytování služby se vychází z individuálně určených potřeb uživatelů - služba je poskytována na základě individuálních potřeb uživatele v rámci smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Při poskytování služby jsou respektována svobodná rozhodnutí uživatelů - uživatel si sám volí rozsah služeb, které mu budou poskytovány, uplatňuje vlastní vůli a jedná na základě vlastních rozhodnutí.
 • Při poskytování služby je respektováno právo uživatele svobodně vyjádřit vlastní názor - uživatel má možnostsvobodně vyjádřit vlastní názor, podávat podněty, připomínky a stížnosti týkající se poskytovaných služeb.
 • Při poskytování služby je dbáno na co nejdelší zachování soběstačnosti uživatelů - poskytovatel podporuje aktivizaci uživatele ve snaze o zachování přiměřené soběstačnosti.
 • Při poskytování služby je podporováno sociální začlenění uživatelů - poskytovatel vytváří podmínky pro to, aby uživatel mohl udržovat přirozené vztahy s okolím.
 • Při poskytování služby je dbáno na profesionální přístup zaměstnanců - zaměstnanci při své práci využívají svých odborných znalostí a dovedností a současně vycházejí ze základních principů slušného chování mezi lidmi - respektu, diskrétnosti, laskavosti, ohleduplnosti, empatie, trpělivosti, poctivosti, ochoty pomáhat, spolehlivosti, porozumění, vstřícnosti.
 • Při poskytování služby je dbáno na flexibilitu zaměstnanců - zaměstnanci DS pružně reagují na změnu potřeb uživatelů            a jejich osobních cílů.