Koncept rozvoje zařízení

Pod pojmem kvalitní péče si představujeme zaměření se na individuální potřeby jednotlivce (chránit práva uživatelů, poskytovat jim informace a možnost výběru, reagovat na jejich skutečné potřeby, prosazovat nezávislost, průběžně s uživateli a jejich rodinami spolupracovat). V této oblasti vidíme největší prostor pro další obohacování
a zkvalitňování péče.
 
Na podzim 2015 jsme uskutečnili výjezdní pracovní setkání na téma „zkvalitnění poskytované péče“ za účasti jednotlivých zástupců pracovních týmů zaměstnanců přímé péče, vedení organizace a tří psychologů (externích lektorek a supervizorky). Na setkání byly vytypovány 3 oblasti, na které bychom se chtěli v dalším období  více zaměřit.
Ostatní pracovníci byli s konceptem 3 oblastí (dále jen koncept) orientačně seznámeni bezprostředně po výjezdním zasedání a dále pak na pracovním setkání, kde byli aktivně zapojeni do práce v jednotlivých skupinách. V mezidobí mezi pracovními setkáními byli s plánovaným konceptem seznámeni také členové výboru uživatelů a na informativní schůzce další uživatelé. Požádali jsme je o spolupráci, která nám byla přislíbena.
 
Koncept:
  1. Re – habilitace (postupy pro zachování nebo zlepšení fyzických i duševních schopností uživatelů)
  2. Paliativní péče (zkvalitnění péče o uživatele v terminálním stadiu)
  3. Spolupráce s vnějším světem (rodina uživatele, dobrovolníci, okolní školy, spolupracující instituce, angažovaní jednotlivci)
V rámci výše uvedených oblastí vznikly pracovní skupiny sestavené napříč organizací (jak profesně tak i mezi pracovními týmy). V čele těchto skupin stojí koordinátoři, kteří zajišťují jejich činnost a zprostředkovávají informovanost mezi skupinami, protože témata jednotlivých skupin se často vzájemně prolínají. První setkání pracovních skupin proběhla v I. čtvrtletí roku 2016.

Jednotlivé pracovní skupiny se schází dle potřeby (zpravidla 2x až 4x do roka) a navrhují opatření, která v dané oblasti konceptu povedou ke zkvalitnění péče o uživatele. Návrhy opatření jsou konzultovány s uživateli prostřednictvím výboru uživatelů, klíčových pracovníků a formou dotazníků. Z práce jednotlivých skupin je vedena dokumentace, která je průběžně dostupná všem pracovníkům v PC. Práce jednotlivých skupin je 1x ročně vyhodnocena.

Konkrétní příklady dobré praxe vyplývající z této koncepce najdete v sekci "Ze života domova".