Koncept rozvoje zařízení

Pod pojmem kvalitní péče si představujeme zaměření se na individuální potřeby jednotlivce (chránit práva uživatelů, poskytovat jim informace a možnost výběru, reagovat na jejich skutečné potřeby, prosazovat nezávislost, průběžně s uživateli a jejich rodinami spolupracovat). V této oblasti vidíme největší prostor pro další obohacování
a zkvalitňování péče.
 
Na podzim 2015 jsme uskutečnili výjezdní pracovní setkání na téma „zkvalitnění poskytované péče“ za účasti jednotlivých zástupců pracovních týmů zaměstnanců přímé péče, vedení organizace a tří psychologů (externích lektorek a supervizorky). Na setkání byly vytypovány 3 oblasti, na které bychom se chtěli v dalším období  více zaměřit.
Ostatní pracovníci byli s konceptem 3 oblastí (dále jen koncept) orientačně seznámeni bezprostředně po výjezdním zasedání a dále pak na pracovním setkání, kde byli aktivně zapojeni do práce v jednotlivých skupinách. V mezidobí mezi pracovními setkáními byli s plánovaným konceptem seznámeni také členové výboru uživatelů a na informativní schůzce další uživatelé. Požádali jsme je o spolupráci, která nám byla přislíbena.
 
Koncept:
  1. Re – habilitace (postupy pro zachování nebo zlepšení fyzických i duševních schopností uživatelů)
  2. Paliativní péče (zkvalitnění péče o uživatele v terminálním stadiu)
  3. Spolupráce s vnějším světem (rodina uživatele, dobrovolníci, okolní školy, spolupracující instituce, angažovaní jednotlivci)
V rámci výše uvedených oblastí vznikly v roce 2016 pracovní skupiny sestavené napříč organizací (jak profesně tak i mezi pracovními týmy). V čele těchto skupin stáli koordinátoři, kteří zajišťovali jejich činnost a zprostředkovávali informovanost mezi skupinami, protože témata jednotlivých skupin se často vzájemně prolínala.

Jednotlivé pracovní skupiny se scházely dle potřeby a navrhovaly opatření, která v dané oblasti konceptu vedla ke zkvalitnění péče o uživatele. Návrhy opatření byly konzultovány s uživateli prostřednictvím výboru uživatelů, klíčových pracovníků a formou dotazníků. Z práce jednotlivých skupin byla vedena dokumentace, která je průběžně dostupná všem pracovníkům v PC. Práce jednotlivých skupin byla 1x ročně vyhodnocena.
Z důvodu pandemie COVID 19 a vzhledem k personálním změnám byla činnost skupin v roce 2021 pozastavena. Oblasti konceptu zůstávají platné i nadále. Úkolem pro příští období je najít nejvhodnější způsob realizace a naplňování konceptu.

Konkrétní příklady dobré praxe vyplývající z této koncepce najdete v sekci "Ze života domova".